img

Kvalitét & Miljö

1.3 Ledningssystem

1.3.1 Kvalitets-  och miljöledningssystem
EuroCoast Marine AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2000 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem. Kvalitets- och Miljöledningssystemen är samordnade i denna Handbok.

2. Kvalitet

2.1 Kvalitetsledningssystem
EuroCoast Marine AB har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2000.
Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är dokumenterat i denna Handbok.
Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, avvikelsehantering och interna revisioner.

2.2 Kundfokus
Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten.
Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. Avstämning och dokumentation av kundkrav sker i kontraktsgenomgång före beställning.
Under utförandet finns uppsatta kvalitetsmål för våra huvudprocesser som mäts och följs upp. Under utförandet verifierar vi prestandakrav genom verifiering gentemot beställd vara eller tjänst. Slutkontrollen validerar produkt eller tjänst gentemot med kund överenskomna funktionskrav på produkt eller tjänst.

2.3 Kvalitetspolicy
För EuroCoast Marine AB innebär kvalitet att alltid göra rätt från början och att motsvara kundens förväntningar på den beställda produkten. Grunden för vårt kvalitetsarbete är fastlagt i policyn.
I dialogen med våra kunder uppfyller vi, i all vår verksamhet, deras behov och förväntningar på de produkter och tjänster vi erbjuder.
Innan nya produkter tas in i sortimentet skall vi säkerställa att marknadsbehov finns och att de uppfyller gällande myndighetskrav. Vi väljer leverantörer så att god produktkvalitet och leveranskapacitet kan förväntas.
Vi skall så långt det är möjligt uppfylla önskemål från kunder om produktanpassningar.
Våra kunder skall uppfatta EuroCoast Marine AB:s leveransberedskap som mycket god.
Vi skall verka för att ständigt förbättra och effektivisera vår verksamhet så att vi alltid kan erbjuda konkurrenskraftiga priser.

2.4 Kvalitetsmål
2.4.1 Övergripande kvalitetsmål
Vårt övergripande kvalitetsmål är att vara ett efterfrågat och professionellt företag som har förmåga att uppfylla gjorda överenskommelser med kund.
Uppföljning av kundnöjdhet sker genom samtal/enkät med kund.

2.4.2 Detaljerade kvalitetsmål
I syfte att följa upp och utveckla verksamheten har följande kvalitetsmål fastställts:
Kvalitetsmål – Leveranssäkerhet:
Vår leveranstidpunkt till kund överensstämmer med utlovad tid till 100 %.
Mätning av kvalitetsmål leveranssäkerhet:
Kvalitetsmålet på leveranssäkerhet mäts i form av restnoterade orderrader.

Uppföljning
Uppföljning sker av fraktkostnader för extra leveranser.

Kvalitetsmål- 0 fel vid överlämnande
Vid överlämnande av produkter och installerade utrustningar skall inga anmärkningar föreligga.
Uppföljning
Sker vid närmaste ledningsmöte.

3. Miljö

3.3 Miljöpolicy
EuroCoast Marine AB ska i sin verksamhet sträva efter att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi.
Vi skall tillhandahålla produkter som är valda med beaktande av miljöaspekter.
All vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.
Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

3.4 Miljömål
3.4.1 Övergripande miljömål
Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete.

3.4.2 Detaljerade miljömål
Miljömål – Produktval
Under 2008 sammanställa miljöfakta kring de produkter som ingår i vårt produktsortiment.

Miljömål – Transporter
• Kartlägga extra fraktkostnad under 2008 på grund av restnoterade produkter
• Minska antalet extra transporter/fraktkostnader uppkomna på grund av restorder

Uppföljning
Uppföljning av miljömålen sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång.
För att tydliggöra hur vi skall uppnå satta miljömål finns ett handlingsprogram för miljö.
Se styrande dokument.

5.3.3 Kvalitets- och miljömål
Kvalitets- och miljömål fastställs av företagsledningen och kommuniceras ut till alla medarbetare. Uppföljning sker vid ledningens genomgång.
Kvalitetsmålen innebär ett åtagande om ständig förbättring av vår egen verksamhet internt och gentemot kund.
Miljömålen formuleras utifrån miljöpolicyn och därmed miljöutredningens riskbedömning av våra miljöaspekter. Miljömålen vägleder vårt egna miljöarbete.
Kvalitets- och miljömålen ska vara mätbara och stå i överensstämmelse med kvalitets- och miljöpolicy.

5.4.2 Kompetens
Vår kompetens består av kvalificerade säljare med god teknisk förståelse. Vår förmåga finns dokumenterad i form av en kompetensmatris som innefattar formell utbildning, yrkeserfarenhet och särskilda kvalifikationer.
Under faser med behov av kortsiktig förstärkning anlitas underentreprenörer. Krav på kompetens inom området och praktisk färdighet fastställs vid kontraktsgenomgång. Introduktion av nyanställda och underentreprenörer sker av ansvarig projektledare.
Kvalificering av personal bygger på branschens kompetenskrav för att utföra olika arbeten.

  

 

Ring